Menuki

  • Centipede
    Menuki: Centipede Signature/mei: Kaneko Yoshiyasu & Kao Material: shakudo, copper, gold Era/jidai: Edo period Dimensions: […]